بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,875 76.46 14,423 89.61 12,997 80.86 3,584 31.08
اوراق مشارکت 1,333 6.04 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,946 8.82 684 4.25 1,106 6.88 5,671 49.18
وجه نقد 1,107 5.02 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 809 3.67 988 6.14 1,971 12.26 2,276 19.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 7,998 36.24 6,746 41.91 6,372 39.64 3,584 31.08