بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی انحلال صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس 1398/02/24
آگهی تصویب صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 (آخرین صورتهای مالی پیش از انحلال) 1398/02/24
لیست حاضرین در مجمع انحلال مورخ دوم بهمن ماه 1397 1397/11/02
" دعوت به مجمع عمومی انحلال 1397/10/22
روزنامه رسمی تغییرات و تصویب صورتهای مالی مجمع 20/05/1397 1397/10/05
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس تاریخ 1397/05/20 1397/08/29
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس تاریخ 1397/05/20 1397/06/13
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس تاریخ 1397/05/20 1397/05/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس مورخ 20 مرداد 97 1397/05/20
آگهی دعوت به مجمع صندوق به تاریخ 1397/05/20 1397/05/02
نامه موافقت سازمان در خصوص صورت جلسه مجمع بهمن 95 1397/03/01
نامه موافقت سازمان در خصوص صورت جلسه مجمع ساعت 15 مورخ24 تیر 96 1397/03/01
نامه موافقت سازمان در خصوص صورت جلسه مجمع ساعت 14 مورخ 24 تیر 96 1397/03/01
نامه موافقت سازمان در خصوص صورت جلسه مجمع اسفند 95 1397/03/01
آگهی تغییرات مجمع مورخ 96/11/14 1396/12/09
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس تاریخ 96/11/14 1396/12/09
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس مورخ 14 بهمن 96 1396/11/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق به تاریخ 1396/11/14 1396/11/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق به تاریخ 1396/11/14 1396/11/04
آگهی تغییرات مجمع مورخ 24/04/1396 1396/07/22
آگهی تغییرات مجمع مورخ 24/04/1396 1396/05/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس به تاریخ 24 تیر96- (1) 1396/04/24
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس به تاریخ 24 تیر96- (2) 1396/04/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق به تاریخ 1396/04/24-(1) 1396/04/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق به تاریخ 1396/04/24-(2) 1396/04/14
آگهی تغییرات مجمع مورخ 14/12/1395 1396/01/19
آگهی تغییرات مجمع مورخ 14/12/1395 1396/01/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس به تاریخ 14 اسفند 1395 1395/12/16
مجامع صندوق مورخ 1395/11/30 1395/11/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس مورخ 22 خرداد 1395 1395/03/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق به تاریخ 22 خرداد 95 1395/03/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس مورخ 20 بهمن 1394 1394/12/10
صورتجلسه 1394/05/27