بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 (حسابرسی شده) 1397/10/19
"اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) 1397/08/20
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29(حسابرسی شده) (اصلاحیه) 1397/05/28
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1397/03/31(حسابرسی نشده) 1397/05/02
صورت وضعیت پرتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/04
صورت وضعیت پرتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1397/02/31 1397/03/06
خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس برای دوره منتهی به 1395/12/30 1397/03/02
عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس برای دوره منتهی به 1396/12/29 1397/03/02
صورتهای مالی حسابرسی شده 29.12.96 1397/02/24
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) 1397/02/03
صورت وضعیت پرتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31 1397/02/02
صورت وضعیت پرتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/30 1397/01/06
صورت وضعیت پرتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
صورت وضعیت پرتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 96.09.30 1396/11/25
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 96.10.30 1396/11/25
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 96.09.30 صندوق پردیس 1396/10/26
خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس برای دوره منتهی به 31/06/1396 1396/08/20
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31/06/1396 (حسابرسی شده) 1396/08/20
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31/06/1396 (حسابرسی نشده) 1396/07/30
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31/03/1396 (حسابرسی نشده) 1396/05/01
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) 1396/02/26
صورتمالی سال مالی منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی نشده) 1396/02/10
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 30 آذر 95 1395/10/29
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 31/ 06/ 1395 1395/10/14
خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پردیس برای دوره منتهی به 31/06/1395 1395/09/22
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31-06-1395 1395/09/14
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 30 آذر 95 1395/08/30
صورتهای مالی منتهی به 31 خرداد 95(حسابرسی نشده) 1395/05/03
گزارش خلاصه عملکرد صندوق مشترک پردیس منتهی به 29 اسفند 94 1395/03/18
صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 94 (حسابرسی شده) 1395/03/09
صورتهای مالی منتهی به 30 آذر 94 1394/10/29
صورتهای مالی منتهی به 31 شهریور 94(حسابرسی نشده) 1394/08/25
گزارش خلاصه عملکرد صندوق مشترک پردیس برای دوره 102 روزه منتهی به 31شهریور 94 1394/08/25
صورتهای مالی منتهی به 31 شهریور 94 (حسابرسی شده) 1394/08/20